Ajánlatainkból
TDM Travel
Utazási szerződés / Körutazások, Városlátogatások

Általános Szerződési Feltételek

PDF FORMÁTUMBAN ITT LETÖLTHETŐ

ÁFA NYILATKOZAT ITT LETÖLTHETŐ

SZTORNÓ BIZTOSÍTÁS NYILATKOZAT ITT LETÖLTHETŐ


1. A TdM Travel Tours Üdülési és Utaztatási Kereskedelmi Szolgáltató Kft.-2600 Vác, Budapesti főút 24. Tel: 06 27 319 381, 319 382, 502 820, 502 821 Fax: 06 27 319 379 Ügyeleti szám: 06 30 331 3359 (Adószám : 12755800-2-13, Cg: 13 09 089719, Nyilvántartási szám: U-000204, felelősségbiztosító: Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe) a továbbiakban: TdM / által szervezett külföldi utazásokra a 472/2017 (XII.28.) Kormányrendelet, a Polgári Törvénykönyv 6:254 utazási szerződésre vonatkozó paragrafusai, és a TdM utazási feltételeiben előírtak az irányadók. Az alábbi tájékoztató, valamint a programfüzetben, és a www.tdmtravel.hu weboldalon) közölt információk az utazási szerződés részét képezik.

I. Az általános szerződési feltételek alkalmazási köre

1.1. Az utazó az utazási csomagra vonatkozó szerződés megkötése előtt megkap minden lényeges tájékoztatást az utazási csomagról. Az utazási szerződés alapján a TdM köteles a szerződésben meghatározott utazásból, az út egyes állomásain való tartózkodásból, a szállás és az ezzel összefüggő szolgáltatásokból (így különösen: közlekedés, étkezés, idegenvezetés, szórakozás, kulturális program) álló szolgáltatást (utazást) teljesíteni, az utazó pedig köteles a részvételi díjat megfizetni. Az utazási csomag szerződésszerű teljesítéséért teljes egészében a TdM felelős.

II. Az utazási szerződés tartalma
2.1. A TdM által meghirdetett utazások feltételeit és programját a programfüzet, a jelen általános szerződési feltételek és az utazó által aláírt utazási szerződés együttesen tartalmazzák. Az utazó a szerződéskötést megelőzően pontos tájékoztatást kap az utazási szolgáltatás lényeges elemeiről, így különösen az úti cél, az utazás időpontja, az útvonal és a tartózkodás időtartama, a csomagba tartozó éjszakák számának a feltüntetése, szállás kategóriája a célország szabályai szerinti turisztikai osztályba sorolásnak megfelelően, az étkezésekre vonatkozó tájékoztatás, a szállítóeszköz vagy szállítóeszközök jellemzői és kategóriája, az indulás és az érkezés helye, napja és ideje (visszaérkezés megközelítő időpontja) közbenső megállók várható időtartama és helye, valamint a lehetséges közlekedési csatlakozások, a látogatások, kirándulások vagy egyéb, az utazási csomag teljes díjában foglalt szolgáltatások. A csoportosan igénybe vehető utazási szolgáltatások (pl. fakultatív kirándulások, kedvezményes belépők) csak az előre feltüntetett minimális létszám megléte esetén vehetők igénybe. A TdM által meghirdetett csoportos turisztikai szolgáltatások csak magyar nyelven vehetők igénybe. A TdM a szerződéskötést megelőzően, minden előzetes információt megad arra vonatkozóan, hogy az utazás vagy üdülés alkalmas-e mozgásában korlátozott személyek számára, illetve az utazó kérésére tájékoztatás biztosít arról, hogy az ő egyéni igényeit figyelembe véve alkalmas-e számára az utazás vagy üdülés.

2.2 A TdM az utazási szerződésben rögzíti a nyilvántartásba vételi számát - ha az utazási szerződést utazásközvetítő útján kötik, az utazásközvetítő nevét, székhelyét, telefonszámát- az utazó/utazók nevét és lakcímét, továbbá - elektronikus úton kötött utazási szerződés esetén – elektronikus levelezési címét, az utazó által megrendelt szolgáltatást, a szolgáltatás igénybevételének idejét, helyét, a célállomást, a szolgáltatásnak a szervezési díjat is magába foglaló díját forintban meghatározva, az utazó által megrendelt részszolgáltatásokat, a szolgáltatás díjában nem benne foglalt, külön felszámításra kerülő adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen az üdülőhelyi díj, repülőtéri illeték) forintban meghatározott összegét, az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj forintban meghatározott összegét, valamint annak a biztosítónak, vagy pénzintézetnek a megnevezését, amellyel a TdM a vagyoni biztosítékra vonatkozóan szerződést kötött.

III. A szerződés megkötése
3.1. Az utazó utazását írásban személyesen bármely, a TdM által ajánlott, szerződéses jogviszonyban álló partner irodájánál (TdM utazást értékesítő utazásszervező, vagy utazást közvetítő iroda) lefoglalhatja. Érvényes utazási szerződés csak abban az esetben jön létre, ha a közvetítő iroda rendelkezik érvényes együttműködési szerződéssel. Az utazási szerződés érvényesen akkor jön létre, ha a foglalást a TdM az utazó részvételi szándékával, befizetett előlegével vagy teljes részvételi díjával egyidejűleg nyilvántartásba veszi, a TdM az utazást írásban visszaigazolja és a partner iroda a számla adatok alapján a részvételi díjat határidőre megfizeti. Hiányos adat megadás (cím, telefonszám, utazási okmány szám) vagy késedelmes fizetés esetén irodánk nem vállal felelősséget az úti okmányok szerződéstől eltérő időpontban történő kiadására. Az előleg, az esetleges speciális utazási feltételek által szabályozott ajánlatok kivételével (kiemelt időszak, előfoglalási akció vagy nagyobb létszámú zárt csoport), az indulás előtti 30. napig a részvételi díj 40%-a. Ha az előleg megfizetése nem a lefoglalással egy időben történik, a TdM az utazó kérésére a kiválasztott úton való részvételi lehetőségét fenntartja az utazónak az előleg megfizetésére kölcsönösen megállapított időpontig. Ha ezen időpontig az utazó az előlegét nem fizeti meg, a TdM a lefoglalt utat bárkinek értékesítheti és kérheti az utazótól a lefoglalással kapcsolatos költségeinek a megtérítését. A 2011. január 1.-től hatályos, többször módosított Áfa törvény 206. §-a alapján az utazó a foglaláskor köteles nyilatkozni arról, hogy a TdM által nyújtott szolgáltatást: nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségében (azaz utazóként) veszi igénybe, vagy adóalanyként saját nevében és javára, tehát végső felhasználóként (pl. céges utak, üzleti utak) veszi igénybe, vagy adóalanyként saját nevében, de más javára (azaz nem utazóként) veszi igénybe.

3.2. Utazási szerződés csak akkor jön létre, ha az utazó szándékát a szerződés aláírásával, vagy más módon egyértelműen közli, a jelentkezés az utazási vállalkozóhoz megérkezik és a TdM a jelentkezést nyilvántartásba vételt követően írásban, cégszerűen visszaigazolja és az utazó a szerződés szerinti összeget befizeti. Az utazási szerződés alapján az utazási vállalkozó köteles a szerződésben meghatározott szolgáltatásokat teljesíteni, az utazó pedig köteles a részvételi díjat megfizetni.

3.3. A jelentkezéskor a szerződésen minden esetben szerepeltetni kell: az utazó nevét, lakcímét, telefonszámát, elektronikus levelezési címét, biztosítás megkötéséhez születési dátumát és az úti okmány számát; az utazás kezdetének és befejezésének helyét és időpontját; az utazó által megrendelt szolgáltatásokat; részvételi díjat, valamint a részvételi díjban nem szereplő külön felszámított díjakat. Az utazás időtartamát, a szolgáltatások meghatározását, minőségét, a teljesítés módját és a részvételi díj összegét, valamint a részvételi díjon túlmenően külön felszámításra kerülő adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen az üdülőhelyi díj, kikötői illeték, repülőtéri illeték, transzfer) forintban meghatározott összegét, valamint az utazó által esetlegesen helyszínen fizetendő többletköltségek összegét (belépők, foglalási díjak), a TdM által közzétett programajánlat, illetve a megrendelés visszaigazolása tartalmazza. A katalógusban, valamint weboldalon található általános információk, a lefoglalt utazás leírása, a jelentkezési lap tartalma és ezen Általános Szerződési Feltételek az utazási szerződés tartalmát képezik.

3.4. Ha nem az utazó személyesen, hanem javára 3. személy foglalja le az utat, a TdM nem köteles vizsgálni, hogy e harmadik személy jogszerűen képviseli e az utazót. E harmadik személyt az utazó képviselőjének kell tekinteni. Az utazási szerződés függetlenül attól, hogy az utazási szolgáltatásokat az utazó valamely harmadik személy javára rendeli meg, illetve, hogy az utazó a harmadik személy vonatkozásában rendelkezik-e képviseleti jogosultsággal, a TdM és az utazási szerződést aláíró személy között jön létre. A kötelezettségek az aláírót terhelik és a jogok a harmadik személyt illetik meg.

3.5. A TdM fenntartja a jogot a meghirdetett utazások feltételeit és programját tartalmazó programfüzetben foglaltaktól való eltérésre. A módosítás azonban csak akkor válik az utazási szerződés részévé, ha az utazó a tájékoztatást megkapja és ennek megtörténtét a módosított utazási szerződés tartalmazza, vagy az utazó aláírásával igazolja, hogy a tájékoztatást megkapta.

IV. Szolgáltatások, részvételi díj
4.1. A TdM kizárólag a katalógusban található, az utazó által lefoglalt utazásról szóló leírás szerint valamint az utazás visszaigazolásában, vagy a díj megfizetéséről kiállított számlában felsorolt szolgáltatásokat köteles személyesen, vagy közreműködő(i) útján nyújtani. A TdM jogosult az előző mondatban felsorolt okiratokban körülírt szállodai, közlekedési, vendéglátási, vagy egyéb utazási szolgáltatásoknak minőségben teljesen megfelelő szolgáltatást nyújtani az említett okiratokban megnevezett szállodától, közlekedési eszköztől különböző, de kategóriájában azonos szolgáltatás szerint, amennyiben a szolgáltatások teljes körű nyújtását csak így tudja maradéktalanul biztosítani.

4.2. Az utazás megkezdését megelőző 30 napon belül történő foglalás/szerződéskötés esetén a teljes részvételi díj esedékes. Az utazó a részvételi díjat az utazás megkezdése előtt 30. napig köteles számla ellenében megfizetni. (Kivétel esetleges speciális feltételek-kiemelt időszak, nagyobb létszámú zárt csoport, illetve ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget szab az utazási vállalkozóra.) A TdM köteles legalább öt nappal az utazási szolgáltatás igénybevétele előtt az utazó rendelkezésére bocsátani az utazási szolgáltatás igénybevételéhez szükséges iratokat (utas tájékoztató, voucher, menetjegy stb.), valamint az indulás tervezett időpontjára, az utas felvétel időpontjára, a közbenső megállók, a csatlakozások és az érkezés tervezett időpontjára vonatkozó tájékoztatást. Az utazáshoz szükséges iratok csak a szerződésben meghatározott összeg maradéktalan befizetése után kerülnek átadásra! Amennyiben Ön utazását partner irodánál foglalja le, a részvételi jegy/utas tájékoztató anyag minden esetben az iroda részére kerül kiküldésre, miután a részvételi díj maradéktalanul átutalásra került a TdM részére. Késedelmes fizetés esetén kötbért számolunk fel, illetve a kapott kedvezmények érvényüket veszítik. A TdM a szerződéstől elállhat, amennyiben az utazó a fizetési kötelezettségeinek 8 napon belül nem tesz eleget. Ebben az esetben az utazó köteles a TdM költségeit a 6.3 pont szerinti összegben megtéríteni. A fizetés banki, postai átutalással, hitelkártyával, készpénzfizetéssel, vagy egyéb fizetési mód felhasználásával történhet. Ha az utazó a részvételi díjat esedékesség szerint nem fizeti be, vagy átutalás esetén a díj az iroda számlájára nem érkezik meg, akkor az iroda úgy tekinti, hogy az utazó az utazáson nem kíván részt venni, ennek megfelelően az utazót törli a részvételre jelentkezők nyilvántartásából. Ebben az esetben az iroda kárainak megtérítését igényelheti.

4.3. Ha a katalógus leírása az utas által lefoglalt utazással összefüggésben un. fakultatív szolgáltatásokat (programokat) is tartalmaz, ezeket a TdM - közreműködője útján-csak akkor köteles nyújtani, ha a fakultatív szolgáltatás (program) teljesítési helyén a teljesítés feltételei adottak (pl. kirándulás esetén a jelentkezők megfelelő létszáma).

4.4. Az utazó jogosult az utazási szerződésben lekötött utazásban való részvétel jogát harmadik személy részére engedményezni. Az utazó köteles erről az utazási irodát haladéktalanul tájékoztatni. Az engedmény feltétele az, hogy a harmadik személy vállalja az utazási szerződésből eredő még esedékes kötelezettségek teljesítését és megfizesse az utazási irodának az engedményezés költségeit. Módosítási költség: 3000 Ft/fő Kivétel-a repülőgéppel történő utazás, ha a légitársaság szabályzata szerint a névmódosítás nem lehetséges (várólista stb.), illetve amennyiben lehetséges, a módosítás költsége szintén a légitársaság szabályzatának megfelelően számítandó.

4.5. Ha a TdM a vállalt szolgáltatást nem az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a részvételi díjat arányosan leszállítani. A TdM nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az utazó az utazási szolgáltatást vagy valamely részszolgáltatást saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe.

V. Szolgáltatás-és díjváltozások

5.1. A TdM fenntartja a díjváltoztatás jogát, azonban a díj emelésére kizárólag a közlekedési költségek nemzetközi egyezményen alapuló díjszabásai, vagy a hatósági árak változása miatt, továbbá az utazási szerződésben vállalt egyes részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó-, illeték és egyéb kötelező terhek (üdülőhelyi díj, reptéri illeték stb.), valamint a szolgáltatóval kötött szerződésben szereplő deviza/forint időközi változása miatt kerülhet sor. (Az árak 320 Ft/EUR, 380 Ft/GBP árfolyamig érvényesek!) A TdM köteles a díjemelés mértékét és indokát az utazóval írásban közölni. A díjemelés indokát a TdM az utazóval legkésőbb az indulást megelőző 20. nappal közli és tájékoztatja az utazót, hogy amennyiben a díjemelés a 8 %-ot meghaladja, a szerződéstől elállhat. Ha a díjemelés a 8 %-ot meghaladja, az utazónak öt munkanapon belül jeleznie kell, ha a szerződéstől el kíván állni. A TdM köteles a 4. pontban írt szolgáltatások és részvételi díj bármilyen megváltozásáról az utazót haladéktalanul írásban, vagy a körülmények által lehetővé tett leggyorsabb módon értesíteni. A TdM a fentiek alapján, a díjak esetleges csökkenése esetén, vállalja az utazó részére jóváírandó kedvezmény biztosítását is.

VI. Az utazó elállási és módosítási joga
6.1. Az utazó az utazási szerződéstől az utazás megkezdése előtt bármikor elállhat. Az elállást írásban kell közölni az utazási irodával. Az elállási nyilatkozat akkor válik hatályossá, ha arról a címzett tudomást szerzett. Elállásnak minősül az is, ha az utazó előzetes nyilatkozattétel nélkül-nem kezdi meg utazását (un. no show). Ilyen esetben az utazás megkezdésének az időpontja tekintendő elállási időpontnak.

6.2. Ha az utazó azért áll el, mert a részvételi díj emelkedésének mértéke a 8 %-ot meghaladja, vagy a TdM az utazási szerződésben foglaltakat lényegesen módosítani kívánja, igényt tarthat az eredetivel azonos értékű helyettesítő szolgáltatásra, vagy követelheti a teljes befizetett díj azonnali visszafizetését a jogszabályban előírtak szerint. Az utazó az értesítés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a szerződéstől díjmentesen elállhat.

6.3. Útlemondás esetén az utazó köteles a TdM költségeit az alábbiak szerint megtéríteni:
Az utazás megkezdése előtti 60 napig     a részvételi díj 10%-a
60-36. napon belüli lemondás esetén     a részvételi díj 15%-a
35-25. napon belüli lemondás esetén     a részvételi díj 40%-a
24-15.napon belüli lemondás esetén     a részvételi díj 60%-a
14-6.napon belüli lemondás esetén     a részvételi díj 80%-a
5-3.napon belüli lemondás esetén     a részvételi díj 90%-a
2 napon belüli lemondás esetén (vagy az utazáson meg nem jelenés esetén) a részvételi díj 100%-át fizeti költségtérítésként.
Semmilyen visszatérítés nem illeti meg azt az utazót, aki az utazás folyamán lép vissza a szerződéstől, vagy azért nem tud részt venni az utazáson, mert a vonatkozó mindenkori (útlevél, vízum, deviza, vám stb.) előírásokat nem tartotta be. Speciális utazási feltétel kivételes esetekben (pl. kiemelt időszak, nagy létszámú zárt csoport, légitársaságok szabályzata) érvényesül, mivel ezekben az esetekben a külföldi közreműködő is speciális feltételeket köt ki az iroda felé. A speciális utazási feltételekről a jelentkezéskor illetve a szerződés megkötésével egy időben, részletes tájékoztatót adunk ki.

6.4. Az utazók előzetes értesítés mellett és esetlegesen a többletköltségek megfizetése ellenében az utazási csomagot átruházhatják egy másik személyre. A többletköltségek összege függ az igénybe vett szolgáltatásoktól, és az esetleges névmódosítás lehetőségétől. (Pl. repülőgéppel történő utazás esetében a módosításra a légitársaság szabályzata érvényes, annak feltételei és díjai mellett.) Az utazó utazási szerződés szerinti foglalásának lényeges elemeinek (dátum, program) megváltoztatása az utazás megkezdéséig - elállásnak és új foglalásnak minősül. A módosítás közlésére és hatályának beálltára a 6.5. pontban írottak az irányadók. Amennyiben az utazó valamilyen kedvezményes utazásra fizetett be, de a későbbiekben bármilyen módosítást kér (név, időpont stb.) , a kedvezmény érvényét veszti.

6.5. A megrendelés módosítás esetén az utazó köteles a módosítás miatt felmerülő költségeket a TdM-nek az alábbiak szerint megtéríteni:
- az utazás megkezdése előtt, névmódosítás esetén személyenként 3.000,-Ft (kivétel, ha az esetleges névmódosítás nem lehetséges vagy többletköltséggel jár ld.6.4)
- az utazás megkezdése előtti 60. naptól: a 6.3. pont szerint megfelelően (kivétel névmódosítás autóbuszos utazások esetében)

VII. A TdM elállása
7.1. A TdM legkésőbb az utazás megkezdése előtt írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől. A TdM kártérítési kötelezettség nélkül jogosult felmondani az utazási csomagra vonatkozó szerződést és köteles visszafizetni az utazónak az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díjat, ha:
-az utazást a szerződéskötéskor előre nem látható- emberi életet és egészséget, illetve vagyonbiztonságot veszélyeztető külső körülmény veszélyezteti
-ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely - az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését követően - a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül
-ha elháríthatatlan és rendkívüli körülmények gátolják a szerződés teljesítésében, és indokolatlan késedelem nélkül, az utazási csomag megkezdése előtt értesíti az utazót a szerződés felmondásáról.
-az utazási csomagra jelentkezett személyek száma nem éri el a szerződésben meghatározott minimális létszámot és a TdM a szerződés felmondásáról a szerződésben meghatározott határidőn belül, de legkésőbb az alábbiak szerint értesíti az utazót:
-húsz nappal az utazási csomag megkezdése előtt a hat napnál hosszabb utak esetén,
-hét nappal az utazási csomag megkezdése előtt a kettő és hat nap közötti időtartamú utak esetén,
-negyvennyolc órával az utazási csomag megkezdése előtt, a két napnál rövidebb utak esetén.
A TdM ez esetben megtéríti az utazó által vagy nevében az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díjat. Az utazó részére való megtérítést haladéktalanul, de legkésőbb az utazási csomagra vonatkozó szerződés felmondását követő 14 napon belül kell teljesíteni.

VIII. Hibás teljesítés/Visszatérítés

8.1.  A szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésért a TdM felel.
A TdM helytáll az utazási szerződés szerinti szolgáltatások teljesítéséért abban az esetben is, ha a szolgáltatást külföldi közreműködő útján teljesíti.
A TdM közreműködője magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el, kivéve, ha a közreműködője felelősségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza.

8.2. Hibás teljesítés esetén az utazó szavatossági igényét érvényesítheti. Az utazó szavatossági igénye elsősorban kijavítás iránti igény, amelyet a TdM úgy teljesít, hogy az utazó által közölt hibát az utazó egyetértésével kijavítják, vagy a hibás szolgáltatás helyett a TdM azonos, vagy magasabb értékű szolgáltatást nyújt.
Az utazó a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles a kifogását az Utaskísérővel és a helyszíni szolgáltatóval közölni, jegyzőkönyv felvételével írásba foglalni.
A kifogást teljes terjedelmében jegyzőkönyvbe kell foglalni, a jegyzőkönyv egy példányát az utasnak át kell adni. A közlés késedelméből eredő kárért az utazó felelős és a bizonyítási teher az utazóra hárul. A helyszínen nem, vagy csak részben orvosolt kifogásra tekintettel fennálló szavatossági igényt az utazó az utazás befejezésétől számított legkésőbb 8 napon belül köteles az utazási irodának írásban bejelenteni. A közlés késedelméből eredő kárért az utazó felelős. Az utazó szavatossági igényeire egyebekben a 472/2017. (XII. 28.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadók.

8.3.  A TdM felel az utazási szerződésben meghatározott szolgáltatások nem, vagy hibás teljesítésből eredő károkért, kivéve, ha a nem teljesítés vagy hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, különösen, ha a hiányosságok az utazó vagy harmadik személyek magatartására vezethetők vissza, vagy vis major esete következett be. Ilyennek minősül az a szokatlan, előre nem látható körülmény, mely a TdM akaratán kívül áll, és amelynek következményeit a TdM a legkörültekintőbb gondoskodással sem lett volna képes elhárítani. Harmadik személynek tekintendő az, akinek tevékenysége az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát a TdM kellő gondossággal sem láthatta előre.

8.4. Mivel az utazási szerződés teljesítése során az utazók fuvarozása (részben) repülőgéppel történik, e szolgáltatásra a légi személyfuvarozásra, a fuvarozás teljesítésekor vonatkozó szabályok és szerződési kikötések az irányadók. A TdM és a légi fuvarozók felelősségét az 1936. évi XXVIII. tv. által kihirdetett, és az 1964. évi 19. tvr. valamint a 2005. évi XXXIV. tv. által módosított és a 2005. évi XXXV. tv. által kiegészített 1929. évi varsói nemzetközi egyezmény, a 2005. évi VII tv. által kihirdetett 1999. évi montreáli nemzetközi egyezmény korlátozza. Menetrend szerinti járatok, vagy diszkont légitársaságokkal történő utazások esetén, az utazó tudomásul veszi, hogy a légitársaságok feltételei az irodával kötött utazási feltételek részét képezik. A TdM minden esetben az adott légitársaság feltételeit érvényesíti, melyekről pontos tájékoztatást ad a szerződéskötéskor. A légitársaságok a menetrend változtatás jogát fenntartják. Az esetleges módosításokat-a lehetőségekhez mérten-a TdM minél gyorsabban az utazó tudomására hozza. A légi fuvarozók felelősségéről szóló, a 2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett montreali egyezmény, a visszautasított beszállás és a légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén nyújtandó kártalanításról szóló 261/2004/EK rendelete alapján a TdM nem tartozik felelősséggel, és kártérítési kötelezettséggel mindazon károkért, melyek járatkésés, járattörlés, beszállás megtagadása esetén keletkeznek.
8.5. A TdM felelőssége, kártérítési kötelezettsége nem vonatkozik az utazó poggyászának elveszéséből, megsérüléséből eredő károkra, melyeket a TdM és a repülőtársaságok megállapodásának értelmében az utazónak kell haladéktalanul bejelenteni és érvényesíteni. Nem vonatkozik ez a rendelkezés azokra az esetekre, melyekben a poggyász kifejezetten a TdM őrizetében volt. (Ha az utazó rendelkezik utasbiztosítással, akkor az adott biztosító társaság szerződésében foglalt feltételei szerint a biztosítás kiterjed a poggyász elveszéséből vagy megsérüléséből eredő károkra). Autóbuszon, repülőn, szállodában hagyott tárgyakért a TdM felelősséget nem vállal, ez esetben a fuvarozó vállalkozót/szállodát stb. terheli a felelősség.

8.6.  A TdM köteles az utazási szerződéssel az utazónak okozott kárt megtéríteni, kivéve, ha bizonyítja, hogy az utazási szerződés teljesítése érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. Az utazók díjengedményre illetve kártérítésre is jogosultak lehetnek abban az esetben, ha a TdM az utazási szolgáltatásokat nem, vagy nem szerződésszerűen teljesíti. Az utazó az eset körülményeinek figyelembevételével köteles haladéktalanul tájékoztatni a TdM-et az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben meghatározott valamely utazási szolgáltatás nyújtása során általa észlelt szerződésszegésről.

8.7.  Az utazó által az utazási szerződés teljesítése során harmadik személyeknek okozott károkért az utazó felel.

8.8. A TdM nem köteles a díjat leszállítani, ha az utazó valamely szolgáltatást saját elhatározásából, illetve a saját érdekkörében felmerült okból nem vesz igénybe.

8.9. A TdM nem felel olyan szolgáltatások elmaradásáért, melyek a közlekedési eszközök késése, illetve menetrendváltozás miatt, vagy a járat törlésének következtében maradnak el.

8.10. Ha vis maior, háború, természeti csapás, járvány, sztrájk stb. az utazást befolyásolják vagy meghiúsítják, ezért és a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért a TdM felelősséget nem tud vállalni. A fenti okokból bekövetkezett változásokért a TdM kártérítési felelősséggel nem tartozik, de a befizetett részvételi díj arányos részét visszatéríti. Ha az utazó utazási csomagra vonatkozó szerződés szerinti hazaszállításának biztosítása a fentiekkel kapcsolatban, elháríthatatlan és rendkívüli körülmények miatt nem lehetséges, a TdM köteles utazónként - szükség szerint - legfeljebb három éjszakát magában foglaló, lehetőleg az eredetivel azonos kategóriájú szállás költségeit viselni. A TdM az adott helyzetben, a lehetőségekhez képest minden segítséget megad az utazóknak, a továbbiakra vonatkozóan az illetékes hivatalos szervek által kiadott állásfoglalás az irányadó.

IX. Útlevél-, vízum-, vám-, deviza és közegészségügyi rendelkezések
9.1. E rendelkezések betartásáért az utazó felel. A TdM köteles az utazási szerződés megkötése során az utazó figyelmét felhívni erre, és a rendelkezések folyamatos változására. Ha a rendelkezések be nem tartása miatt az utazó az utazáson nem tud részt venni, úgy kell tekinteni, mintha a 6.1. és 6.3. pontban írottak szerint az utazást nem kezdte volna meg.

X. Biztosítás

10.1. A programfüzetben szereplő részvételi díjak nem tartalmazzák a BBP biztosítást, de ennek megkötése minden programunk esetében ajánlott. Kivétel, ha az utazó írásban nyilatkozik, hogy már rendelkezik érvényes biztosítással. Az árak nem tartalmazzák az útlemondási biztosítást. Kalkulált sztornó biztosítás összege: 1.5%. A biztosítás, kizárólag az utazási szerződés megkötésével egyidejűleg köthető, és annak díja az utazás megkezdése előtti 61. napig téríthető vissza. A biztosítás utazásképtelenség esetén érvényes. (Önrész 20%)* A kiváltó ok felmerülésétől számítva lehetőleg azonnal, max. 2 munkanapon belül írásban kell értesíteni közvetlenül vagy megbízott útján a megrendelést kezelő irodát. Késedelem esetén a kötbér összege magasabb lehet, viszont a biztosító minden esetben a kiállított orvosi papírok vagy egyéb igazolások dátuma szerint fizeti meg a kártérítést. A biztosításról a Colonnade biztosító társaság feltételi rendelkeznek. Amennyiben az utazó saját vagy vele együtt utazó utastársa, közeli hozzátartozója háziorvos, szakorvos által igazolt utazásképtelensége (betegség, baleset, haláleset) miatt vagy más igazolható ok (katonai szolgálatra behívás, lakás kirablása, természeti csapás) miatt nem tud részt venni az utazáson a biztosító a felmerült költségeket önrész levonásával az utazónak megtéríti. A Colonnade Biztosítóval kötött útlemondási biztosítás alapján az utazásképtelenséget minden esetben írásban kell bejelenteni.
Az elbírálás a biztosító társaság szabályzata szerint történik, 20% önrész levonásával. Az útlemondási biztosításra vonatkozó feltételek az utazási szerződés részét képezik. A sztornó biztosítás már megkezdett utazás esetében nem nyújt fedezetet! Kombinált biztosítási csomag megkötésével, (sztornó biztosítás és baleset- betegség-poggyász biztosítás megvásárlása) utazásképtelenség esetén 100% pénz visszatérítést biztosít az utazónak a biztosító szabályzata és elbírálása alapján.

XI. Utazás
11.1. Autóbusszal történő utazásoknál az ülésrendet a befizetések sorrendje dönti el. A részvételi díj megfizetésekor köteles a TdM az utazót tájékoztatni az utazáson való részvételre jogosító iratok átadásáról. A TdM az utazáson való részvételre jogosító iratokat legkésőbb az utazás megkezdésekor köteles az utazónak átadni. Az utazó csak a részvételi jegyen feltüntetett szolgáltatások igénybevételére jogosult. Az utas programban és a részvételi jegyen megadott indulási időpontoktól eltérni nem tudunk! Az utazó tudomásul veszi a TdM által megadott találkozóhelyet és indulási időpontot.
Amennyiben az utazó elkésik, az autóbusz a megjelölt indulási időponton túl maximum 10 percet vár, majd jegyzőkönyv felvételét követően megkezdik az utazást. A késésből eredő károkért az utazó felel, kárigényt a TdM felé nem terjeszthet elő. Autóbuszos társasutazásra személyenként egy nagyobb csomag vihető (max.20kg) valamint az utastérbe kisebb kézitáska elhelyezése engedélyezett.

11.2. Autóbuszos utazás esetén, ha az utazás időtartama alatt technikai okok miatt (műszaki meghibásodás, időjárás, útviszonyok, határátlépés...) jelentős késés következik be, ezért a TdM felelősséggel nem tartozik. A TdM kötelessége – a lehetőségek figyelembevétele mellett - intézkedni a hiba elhárításáról. Célszerűségi megfontolásokból a TdM az útvonal változtatás jogát fenntartja. Esetleges program elmaradás esetén (időjárási viszonyokból, jelentős késésből származóan) csak a befizetett külön költségeket köteles a TdM visszafizetni (belépők, fakultatív program) egyéb kártérítési kötelezettsége a fentiekkel kapcsolatban nincsen. Az egyes programokban meghirdetett hajókirándulások időjárási viszonyoktól függően valósulhatnak meg! A fentiek miatt (esetleges program elmaradás/módosítás) a TdM kártérítési kötelezettséggel nem tartozik! Az út során történő esetleges megbetegedések, balesetek kapcsán nem igénybe vett szolgáltatásokat, programokat visszatéríteni nem áll módunkban.

11.3. Repülővel történő utazás esetén az adott légitársaság utazási feltételei érvényesek. Az esetleges késésekért, járat-, menetrend-, repülőgéptípus-, vagy légitársaság változásért társaságunkat felelősség nem terheli. Az utazó késéséből származó károk tekintetében az irodát kártérítési felelősség nem terheli.

11.4. A TdM az út indulásakor vagy azt követően azonnali hatállyal kizárhatja utazásából azt az utazót, aki az utazás lefolyását jelentős mértékben megzavarja, magatartásával veszélyezteti utastársai biztonságát. Ez esetben megtagadható tőle a további programokon való részvétel és az utazó hazautazásáról saját maga köteles gondoskodni. A TdM-et ebben az esetben a bizonyítható megtakarítások után fennmaradó teljes részvételi díj megilleti.

11.5. Amennyiben az utazó egyedül utazik, de kétágyas elhelyezést kér, indulás előtt legkésőbb 7 nappal tájékoztatjuk arról, hogy sikerült-e szobatársat találnunk. Ha nem sikerült a TdM az egyágyas felár felét átvállalja. A szerződés megkötését követően amennyiben a TdM biztosítja a társítást, a szerződés már nem módosítható egyágyas szobára.

XII. Adatvédelmi tájékoztató
12.1. A TdM, mint adatkezelő tájékoztatja az utazót, hogy a szerződésben megadott személyes adatokat a szerződés teljesítése érdekében kezeli. A személyes adatok, adatfeldolgozásra és átadásra kerülnek a TdM megbízott munkavállalói és adatfeldolgozói részére. A TdM mint adatkezelő részletes tájékoztatást biztosít az utazói személyes adatainak kezelésének rendjéről és az ahhoz kapcsolódó jogaikról. Részletes adatvédelmi tájékoztatónk a http://www.tdmtravel.hu/adatvedelmi-tajekoztato oldalon érhető el. Az adatkezelési tájékoztató az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének a 2016/679/EU rendelettel és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban került megállapításra.

XIII. Jogviták rendezése
13.1. A TdM kötelezettséget vállal az esetleges hibás teljesítésből adódó jogos igények gyors, peren kívüli rendezésre. A felek az utazási szerződéssel kapcsolatban keletkező minden jogvitájukban alávetik magukat a Vác Városi Bíróság eljárásának. A TdM a tájékoztatóban foglaltak változásának jogát fenntartja. A jogszabály idő közbeni változása miatt általános feltételeink is a jogszabálynak megfelelően módosulnak.
A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak (www.jarasinfo.gov.hu), miután a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napján megszűnt. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. (1011 Budapest, Fő utca 44-50. www.kormany.hu)

* Az utazó kijelenti, hogy az Adatvédelmi tájékoztató, a biztosítási szabályzat és a szerződési feltételek ismeretében köti meg az utazási szerződést. Alulírott aláírásommal igazolom, hogy a TdM Travel Tours Kft. biztosításközvetítőtől a biztosítási szerződés megkötése előtt a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepének több adatairól (a társaság neve, székhelye, jogi formája és címe, székhely államának és felügyeleti hatóságának megjelölése) és a kalkulált útlemondási biztosítás elnevezésű biztosítási szerződési feltételeinek jellemzőiről közérthető, egyértelmű és részletes írásbeli tájékoztatást kaptam, a kalkulált útlemondási biztosítás feltételét a szerződés megkötése előtt átvettem, tartalmát megismertem.


Dátum: …………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….
jelentkező aláírása


Számlázás az érvényes ÁFA törvénynek megfelelően!

A szerződéskötést megelőző tájékoztatás


Kérjük foglalás előtt olvassa el figyelmesen a TdM Travel Tours Kft. utazási csomagra vonatkozó szerződéséhez kapcsolódó tájékoztatót, mely az utazók teljes körű tájékoztatásának megfelelően, a hatályos jogszabályok alapján készült. A TdM Travel Tours Kft. által Önnek felkínált utazási szolgáltatások kombinációja az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatás-együttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet értelmében vett utazási csomag. Ennél fogva az utazási csomagra vonatkozó valamennyi jogosultság megilleti Önt. Az utazási csomag szerződésszerű teljesítéséért teljes egészében a TdM Travel Tours Kft. felelős. Ezen kívül a TdM Travel Tours Kft. a jogszabályi előírásoknak megfelelően védelemmel rendelkezik arra az esetre, ha fizetésképtelenné válik, annak érdekében, hogy az Ön által befizetett pénzösszegeket visszatérítse, és amennyiben az utazók szállítása a csomag részét képezi, Önt hazaszállítsa. Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatás-együttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti legfontosabb jogokról bővebb információt ITT talál. A TdM Travel Tours Kft. a fizetésképtelenséggel szembeni védelemért felelős Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe (1139 Budapest, Váci út 99. Tel: +36 1 460 1400, Email: info@colonnade.hu ) révén gondoskodott a fizetésképtelenséggel szembeni védelemről. További információk: Általános Szerződési Feltételek


További információk foglalás előtt


Felszállási lehetőségek, Vidéki transzferek:

Autóbuszaink Budapestről a Déli Pályaudvartól indulnak. Vidéki felszállási lehetőségekről információ az egyes program leírások után. Transzfer információ:ITT


Ülőhelyek:

Az autóbuszon fix ülőhelyet nem értékesítünk. Az üléshelyek kiosztása jelentkezési sorrendben történik! Az autóbuszon a helyeket a befizetések sorrendjében értékesítjük, az első soroktól hátrafelé. Utas kérést természetesen a rendelkezésre álló szabad helyek alapján minden esetben igyekszünk teljesíteni. Az autóbuszok mérete 49+2 fős, 51+2 fős, 53 vagy 57+2 fős, a csoport létszáma alapján került beállításra, mely eredményezheti az ülőhelyek változását. (Az üléshely és az autóbusz típusváltás jogát fenntartjuk!) Az ülésrend az utazás teljes időtartama alatt érvényben marad és az üléshelyet az indulás előtt kiküldésre kerülő utas programon is szerepeltetjük. Az utolsó sor férőhelyeire árkedvezmény nincs. (Repülős utazások esetében nincs mód az ülőhelyek előzetes kiválasztására.)


Útlemondási biztosítás:

A részvételi díjak nem tartalmazzák az útlemondási biztosítást, melynek megkötése minden programunk esetében kötelező. (Részvételi díj 1,5%-a.) A sztornó biztosítás utazásképtelenség esetére érvényes. Amennyiben az Ügyfél saját vagy vele együtt utazó utastársa, közeli hozzátartozója háziorvos, szakorvos által igazolt utazásképtelensége (betegség, baleset, haláleset) miatt vagy más igazolható ok (katonai szolgálatra behívás, lakás kirablása, természeti csapás) miatt nem tud részt venni az utazáson a biztosító a felmerült költségeket önrész levonásával az utasnak megtéríti.) A Colonnade Biztosítóval kötött útlemondási biztosítás alapján az utazásképtelenséget minden esetben írásban kell bejelenteni. Az elbírálás a biztosító társaság szabályzata szerint történik, 20% önrész levonásával. Az útlemondási biztosításra vonatkozó feltételeinket tartalmazó szerződést, szórólapot kérje irodánkban. Fontos: a sztornó biztosítás már megkezdett utazás esetében nem nyújt fedezetet! Válassza a biztonságot és kössön kombinált biztosítási csomagot, mely sztornó biztosítás és baleset- betegség-poggyász biztosítás megvásárlásával utazásképtelenség esetén 100% pénz visszatérítést garantál Önnek a biztosító szabályzata alapján. Útlemondás esetén lehetőség szerint azonnal, legfeljebb 2 munkanapon belül kell írásban értesíteni az irodát. Késedelem esetén a kötbér összege magasabb lehet, viszont a biztosító minden esetben a kiállított orvosi papírok vagy egyéb igazolások dátuma szerint fizet kártérítést.


Baleset- betegség- poggyász biztosítás:

A részvételi díjak utasbiztosítást nem tartalmaznak. Csoportos utazások esetében az utazáson való részvétel feltétele az érvényes utasbiztosítás megkötése. Baleset-betegség- poggyász biztosítás ára 565,-Ft/fő/nap. Felhívjuk figyelmüket, hogy ezeknél a szervezett utazásoknál irodánk a Colonnade Classic alapcsomagját köti meg Utasai részére, de amennyiben Ügyfelünk magasabb biztosítási szolgáltatást kíván igénybe venni, abban az esetben lehetőség van a Colonnade Premium és Privileg módozat megkötésére is csoportos díjtétellel. Minden utasunk saját felelősségére dönt az utasbiztosításról. Amennyiben bankkártyákhoz kapcsolódó biztosításunk van, minden esetben tájékozódjunk körültekintően kötődik-e valamilyen feltétel a biztosítás érvényesítéséhez, aktiválásához.


További kérdés esetén várjuk hívását a 06 30 331 3359-es telefonszámon!


Az oldalunkon található kalkuláció tájékoztató jellegű, így az online fizetés megkezdése előtt munkatársunk ellenőrzi, szükség esetén javítja a kalkulációt.

A kártyás fizetéshez egy egyedi linket küldünk Önnek az ajánlatkéréskor megadott email címére, mely 48 óráig érvényes. Az itt kiküldött linken átnézheti a kalkuláció helyességét, kinyomtathatja azt, és ekkor kezdheti meg az online fizetést is.

Szeretne élni a lehetőséggel?